جهت ورود به سامانه انتخاب واحد:

کد کاربری

شماره دانشجویی

کلمه عبور

شماره شناسنامه (با صفراول و بدون خط تیره )

 
قابل توجه دانشجویان گرا می :
پس از ورود به صفحه وب جهت انتخاب واحد ، کلمه عبور خود را  تغییر داده و
 حتما درسی را ثبت نمایید درغیراین صورت نیمسال شما حذف می گردد.
جهت حذف دروس انتخابی خود در زمان انتخاب واحد از گزینه" پاک کنم " استفاده نمایید،
درصورت کلیک نمودن گزینه "حذف دروس از لیست " نیمسال تحصیلی شما حذف میگردد.

جهت مشاهده دروس ارائه شده
و
 تقویم نیمسال اول 97-96
به آدرس صفحه
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 مراجعه نمایید.
پالایش سلامت روان دانشجویان

http://5.63.15.31/consul/default.aspx