جهت ورود به سامانه انتخاب واحد:

کد کاربری

شماره دانشجویی

کلمه عبور

شماره شناسنامه (با صفراول و بدون خط تیره )

 
قابل توجه دانشجویان گرا می :
پس از ورود به صفحه وب جهت انتخاب واحد ، کلمه عبور خود را  تغییر داده و
 حتما درسی را ثبت نمایید درغیراین صورت نیمسال شما حذف می گردد.
جهت حذف دروس انتخابی خود در زمان انتخاب واحد از گزینه" پاک کنم " استفاده نمایید،
درصورت کلیک نمودن گزینه "حذف دروس از لیست " نیمسال تحصیلی شما حذف میگردد.
------------------------

 انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 از روزسه شنبه 95/11/5 لغایت روزشنبه 95/11/9

----------------------
جهت مشاهده
** دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 برای دانشجویان ورودی 95
** تقویم نیمسال دوم  96-95
به آدرس صفحه
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 مراجعه نمایید.
پالایش سلامت روان دانشجویان

http://5.63.15.31/consul/default.aspx